מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון

25.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                תקנון ותנאי

שימוש באתר האינטרנט      

1.     מבוא                     

1.1.        אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, בכתובת אתר האינטרנט www.naamanp.co.il המציע לכם מגוון רחב של מוצרי כלי בית ומטבח ו/או מוצרים נוספים הנמכרים תחת המותג המוכר בשם "נעמן" ו/או שם דומה וכן מוצרים נוספים ו/או נלווים ו/או מתנות (להלן: "אתר אינטרנט נעמן" ו- "מוצרי נעמן"), ו/או בכתובת אתר האינטרנט  www.vardinon.co.il המציע לכם מגוון רחב של מוצרי טקסטיל לבית ו/או מוצרים נוספים הנמכרים תחת המותג המוכר בשם "ורדינון" ו/או שם דומה וכן מוצרים נוספים ו/או נלווים ו/או מתנות, לרבות מוצרים ממותגי דיסני לבית בחסות אקסטרה ריטייל  (להלן בהתאמה: "אתר אינטרנט ורדינון", "מוצרי ורדינון" ו- "מוצרי דיסני הום").

(להלן יכונו אתר אינטרנט נעמן ואתר אינטרנט ורדינון, ביחד וכל אחד לחוד: "אתר האינטרנט").    

1.2.        הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באתר האינטרנט ו/או לרכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן: "התקנון" ו/או "תקנון אתר האינטרנט").  

1.3.        תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין אקסטרה ריטיייל גרופ בע"מ וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור לאתר האינטרנט, לרבות ביקור, שימוש ורכישה בו ומשכך, הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.

1.4.        מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט הלקוח ו/או המבקר ו/או הרוכש ו/או העושה שימוש באתר האינטרנט (להלן ולעיל יכונו כולם יחד וכל אחד לחוד: "הלקוח"), מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג.

1.5.        לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו בוחר להשתמש באתר האינטרנט ולאשר ולסמן "אני מסכים" בתיבה המתאימה.

1.6.        המבוא לתקנון אתר האינטרנט מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.     תקנון אתר האינטרנט

2.1.        התקנון מופנה לשני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

2.2.        בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח למלא את פרטיו, לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר האינטרנט כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו כתנאי לביצוע הרכישה. במידה והלקוח לא סימן כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט על ידו מהווה הסכמה כאמור.   

2.3.        הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג, ובכל מקרה בו אישר והצהיר כי עשה כן מבלי שקרא את התקנון, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.  

3.     ניהול והפעלת אתר האינטרנט

3.1.        אתר האינטרנט הינו בבעלות ומנוהל על ידי אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, מספר חברה 520044389, מרחוב העמל 2, ראש העין 4809202 (להלן ולעיל – "אקסטרה ריטייל" ו/או "החברה").  

3.2.        בכל פנייה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן: כתובת מייל here4u@naaman-vardinon.co.il , כתובת דואר רח' העמל 2, ראש העין 4809202, שליחת הודעה בוואטצפ/ WhatsApp למס' 050-2077829, פנייה מקוונת באמצעות טופס צור קשר באתר האינטרנט, או באמצעות הקישור www.naamanp.co.il/contacts  (להלן: "שירות לקוחות").

3.3.        החברה הינה הבעלים של המותגים ו/או של רשת החנויות הידועים והמוכרים בשמות: "נעמן", "ורדינון" ו- "דיסני הום בחסות אקסטרה ריטייל" (להלן: "רשת החנויות").

3.4.        החברה הינה הבעלים של מאגר מידע רשום שפרטיו להלן- שם המאגר: "מועדון לקוחות – ורדינון ונעמן", מספר מאגר 700062693 (להלן: "מאגר המידע"). מטרותיו של מאגר המידע הינן כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה בהתאם לאמור בסעיף 27 להלן. 

4.     כללי – אתר האינטרנט

4.1.        באתר האינטרנט ניתן לרכוש את מוצרי נעמן, מוצרי ורדינון ומוצרי דיסני הום באמצעות כניסה נפרדת לכל אחד מאתרי האינטרנט - אתר האינטרנט נעמן ו/או אתר אינטרנט ורדינון ו/או באמצעות לחיצה על הלשונית עם שמות האתרים המופיעה בחלקו העליון של העמוד הראשי של כל אחד מאתרי האינטרנט, לצורך מעבר בין אתר אינטרנט נעמן לאתר אינטרנט ורדינון, ולהיפך, ובחירת המוצרים בכל אחד מהם.

4.2.        לאחר בחירת המוצרים בכל אחד מאתרי האינטרנט (אתר אינטרנט נעמן; אתר אינטרנט ורדינון) או באחד מהם על ידי הלקוח – הלקוח יועבר לסל רכישה ולעגלת תשלום שהינה משותפת עבור כלל המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח באתר האינטרנט.

4.3.        תקנון זה יחול על הלקוח, לכל דבר ועניין, בכל הקשור לאתר האינטרנט – אתר אינטרנט נעמן ו/או אתר אינטרנט ורדינון.

5.     מועדי פעילות אתר האינטרנט; הפסקת פעילות אתר האינטרנט

5.1.        ניתן לבצע רכישות באתר האינטרנט בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט ו/או בשרת, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.  

5.2.        לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

6.     העברת זכויות באתר האינטרנט

6.1.        החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט, כולן או חלקן, לצד שלישי בכפוף לכך שזכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך  ובמקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט והלקוח מאשר ומסכים לכך מראש, ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה כאמור בסעיף 27 להלן.

7.     הזכות והכשרות לרכוש באתר האינטרנט 

7.1.        רשאי לרכוש באתר האינטרנט של החברה כל אדם בתנאי כי מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: הינו תושב ישראל, מעל גיל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית, אשר בבעלותו ו/או הוא מחזיק ברשותו כדין כרטיס אשראי בתוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי החברה ועל ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – "כרטיס אשראי")  ו/או בעל תיבת דוא"ל ו/או מכשיר טלפון נייד בבעלותו ו/או בחזקתו וכי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

7.2.        לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להגביל ו/או לבטל ו/או שלא לאשר את השימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה ו/או את השלמתה ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש ולעשות שימוש באתר האינטרנט, אף אם נשלח ללקוח אישור ביצוע הזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל אחד מבין המקרים הבאים: (א) בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או שאינם נכונים; (ב) ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PAY PAL אשר הוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו ו/או בכל מקרה של ביטול ו/או אי כיבוד התשלום עבור הרכישה; (ג) עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י כל דין ו/או על פי תקנון זה ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה, לרבות מעשים של ביצוע רכישה פיקטיבית ו/או ביטול עסקה מכוון וכיו"ב ; (ד) ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות בלקוחותיה ו/או בחברת השליחויות ו/או בספקיה של החברה; (ה) בכל מקרה בו באתר האינטרנט חלה טעות ו/או תקלה ו/או שיבוש ו/או שגיאה, מכל מן וסוג שהוא, בכל הקשור למוצר ו/או למחיר ו/או למכירה ו/או לאספקה, לרבות לתנאי המכירה ו/או לתנאי האספקה וכיו"ב (להלן: "תקלות באתר"); (ו) הלקוח עשה באתר האינטרנט שימוש לרעה ו/או שאינו הגון ו/או אינו נאות ו/או ביצע רכישה בחוסר תום לב ו/או תוך ניצול תקלות באתר האינטרנט; (ז) הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה, לרבות תקנון מועדון הלקוחות.

בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא יהיו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

8.     כניסה לאתר האינטרנט לצורך רכישה באתר האינטרנט

8.1.        לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע ולהשלים הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים ופרטים נוספים בהתאם למבוקש, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, פרטי אמצעי התשלום, כתובת, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצ"ב, וכן לאשר את זיהויו באמצעות קוד אימות (חד פעמי) שיישלח בהודעה למספר הטלפון הנייד שהזין.  על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.               

9.     קוד אימות             

9.1.        בכל ביצוע רכישה באתר האינטרנט הלקוח יידרש תחילה לאמת את פרטיו באמצעות הזנת קוד אימות (חד פעמי) שיישלח למספר הנייד של הלקוח, לאחר הזנת  הפרטים והמידע הנדרשים בשדות המתאימים באתר האינטרנט, לרבות  שם מלא ומספר ת.ז..

9.2.        לקוח שכבר נרשם באתר האינטרנט ומסר את פרטיו ו/או לקוח שכבר ביצע רכישה באתר האינטרנט ופרטיו נשמרו, יהיה רשאי להזדהות באמצעות קבלת קוד אימות (חד פעמי) שיישלח בהודעה למספר הטלפון הנייד של הלקוח ולאחר הזנת הפרטים בשדה המתאים באתר האינטרנט, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי הלקוח ובתנאי כי פרטי הלקוח הינם מזוהים, תואמים ושמורים במערכות החברה.

באופן זה הלקוח לא יידרש למלא מחדש את מלוא פרטיו לצורך ביצוע רכישה נוספת באתר האינטרנט, למעט פרטי אמצעי התשלום אישור תנאי התקנון.  

9.3.        הלקוח בלבד יהיה אחראי לוודא שקוד האימות (חד פעמי) נשלח בהודעה למספר הטלפון הנייד האישי ובבעלותו – בהתאם למידע שנמסר על ידו  לחברה בעת הרישום, בכדי למנוע שימוש לרעה בפרטיו ו/או בזכויותיו. בכל מקרה כאמור לא יהיו ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה.   

9.4.        מובהר כי השימוש בקוד האימות (חד פעמי) שיישלח ללקוח לשם זיהויו באתר האינטרנט, מצריך התאמה בין פרטי הלקוח הנמסרים על ידי הלקוח לבין הפרטים המופיעים ברישומי החברה וללקוח לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה בקשר לכך. קוד האימות הינו חד פעמי, לשימוש הלקוח בלבד.

10.  המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט

10.1.     באתר האינטרנט נעמן יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב של מוצרי נעמן; באתר האינטרנט ורדינון יוצעו למכירה מגוון רחב של מוצרי ורדינון וכן של מוצרי דיסני הום.

(להלן יכונו מוצרי נעמן, מוצרי ורדינון ומוצרי דיסני הום - ביחד וכל אחד לחוד: "המוצר" ו/או "המוצרים").     

כמו כן, באתר האינטרנט יופיע תיאור תמציתי ביחס לכל מוצר.

10.2.     במקרה של חוסר במוצר מסוים, יירשם כי מוצר זה אינו מצוי כעת במלאי. אולם, יתכנו מקרים בהם לא צויין חוסר במוצר מסויים, למרות שהוא חסר במלאי, בשל טעות ו/או שגיאה במערכות ובמקרה כאמור תחולנה הוראות סעיף 11 להלן.    

10.3.     לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, לרבות את תנאי המכירה, לפי שיקול דעתה והחלטתה.  

10.4.     החברה מביאה לידיעת הלקוח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם ברשת החנויות ו/או בירידים ו/או במקומות שונים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או נמכרים על ידי ספקים שונים.

11.  מוצרים שאזלו מהמלאי

11.1.     במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, החברה לא תהיה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח  וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה. במקרה כאמור, הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנתו ויחולו הוראות סעיף 25 להלן בשינויים המתחייבים.

12.  תמונות המוצרים באתר האינטרנט

12.1.     תמונות המוצרים המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, מידות המוצר וכו'). מוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר ו/או תמונתו הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.

13.  שירות לקוחות של אתר האינטרנט  

13.1.   שירות הלקוחות של אתר האינטרנט עומד לרשות הלקוח בימי עסקים בלבד, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 16:00, בימי שישי, שבת, ערב חג, חג או סגר - שירות הלקוחות של אתר האינטרנט יהיה סגור.  

13.2.     ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט בהתאם לאמצעי ופרטי ההתקשרות המנויים בסעיף 3.2 לעיל ו/או באמצעות טופס ליצירת קשר באתר האינטרנט. לפנייה לשירות הלקוחות ניתן ללחוץ גם על הקישור הבא: "פנייה לשירות הלקוחות – לחץ כאן".  

13.3.     זיהויו של הלקוח בעת פנייתו לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט ייעשה על ידי מסירת שם מלא ו/או מספר ת.ז. ו/או כתובת דוא"ל ששימשה את הלקוח לשם רכישה באתר האינטרנט ו/או מספר טלפון ו/או פרט מזהה נוסף אחר שיידרש על ידי החברה.  

13.4.     החברה אינה מאפשרת לרכוש מוצרים באתר האינטרנט באמצעות רכישה טלפונית או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.  

14.  אספקת המוצרים       

14.1.     אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר בארץ ישראל, בתוך גבולותיה ושטחה, לרבות ישובים מעבר לקו הירוק בתנאי שהינם בשליטה ישראלית. מובהר כי לא תתאפשר אספקת מוצרים לעזה ו/או ליישובים המצויים בשטחים שבשליטה של הרשות הפלשתינית. 

14.2.     אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט ללקוח תעשה באמצעות שליחות (להלן: "אמצעי האספקה") ע"י שליח מטעם חברת שליחויות שבבעלות צד שלישי (להלן: "השליח").

14.3.     מובהר כי על אף האמור לעיל, החברה ו/או חברת שליחויות בבעלות צד שלישי ו/או מי מטעמן, לא תהיינה מחויבות לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט ליישובים ו/או למיקומים ו/או לכתובות שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, ובכל מקרה כאמור ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

15.  מועד וכתובת אספקת המוצרים     

15.1.    לאור המצב הבטחוני, מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינו עד 14 ימי עסקים ובהתאם לאזורים המאושרים ע"י פיקוד העורף ממועד אישור ביצוע ההזמנה כהגדרת מונח זה בסעיף 19.4 להלן ובתנאי כי נתקבל אישור אצל החברה לפיו החיוב נקלט ואושר (להלן-"מועד אספקת המוצרים").

15.2.     החברה תשלח ללקוח את המוצרים שנרכשו על ידו לכתובת של הלקוח בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במסגרת ביצוע ההזמנה.

15.3.     שעות וימי האספקה   

              ההזמנה תסופק בין הימים ראשון עד חמישי (ימי עסקים בלבד) בין השעות 08:00 ל-18:00. בימי שישי, שבת, חג וערבי חג לא תתבצע אספקה.  

15.4.     מועד אספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח יכול וידחה ו/או יתעכב עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח ו/או לבקשתו ו/או במקרה בו הלקוח לא נכח בעת הגעת השליח  ו/או  בכל מקרה התלוי בלקוח ו/או בכל מקרה של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או חברת השליחויות ו/או צד ג' ו/או כל הבא מטעמם, לרבות בכל מקרה של שביתה, השבתה, אירועים ביטחוניים, מזג אוויר, סגר ו/או שיבושים ו/או עיכובים בעקבות מגיפת הקורונה וכו'. בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה ו/או חברת השליחות ו/או מי מטעמן.

16.   מחירים       

16.1.     ביחס לכל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע"מ (להלן: "מחיר המוצר"). מחיר המוצר יכול להתעדכן מעת לעת על ידי החברה ומשכך על הלקוח להתעדכן במחיר המוצר בטרם החלטתו לבצע את הרכישה.  

16.2.     מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח. דמי משלוח הינם כמפורט בסעיף 18 להלן.

16.3.     החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מבצע הנערך באתר האינטרנט ו/או מחיר המוצר באתר האינטרנט אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה ברשת החנויות ו/או במקומות אחרים נוספים. הלקוח בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר באתר האינטרנט.

16.4.     למען הסר ספק, המחיר הקובע של המוצר הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר האינטרנט בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה ולא המחיר שמופיע על גבי המוצר ו/או המחיר בו נמכר ברשת החנויות ו/או בכל מקום אחר. 

17.  אמצעי תשלום; תנאי תשלום              

17.1.     התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות אחד מבין אמצעי התשלום הבאים: (1) כרטיס אשראי; או (2)  באמצעות מימוש נקודות אישיות של לקוח שהינו חבר מועדון, בכפוף לתנאי תקנון מועדון הלקוחות ותקנון זה (להלן יכונו יחד ולחוד: "אמצעי התשלום"); לא יתאפשר תשלום באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי יחד עם תשלום באמצעות חשבון  PayPal  במסגרת אותה הרכישה; לא ניתן לממש ו/או לשלם באמצעות שובר זיכוי באתר האינטרנט של החברה.

17.2.     מובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי  יתאפשר בכפוף לכך שחברת כרטיס האשראי הרלוונטית, מתירות ו/או מכבדות תשלום בכרטיס אשראי וברכישה באתר האינטרנט, בהתאם לתנאי השימוש של כל אחת מהן, ובכל מקרה בתנאי שנתקבל אישור מחברת כרטיס האשראי ו/או של "PayPal" עבור ביצוע החיוב של ההזמנה אותה מבקש הלקוח לבצע ולרכוש באתר האינטרנט (להלן: "אישור התשלום").   

17.3.     מובהר כי תשלום באמצעות אמצעי התשלום יתאפשר בכפוף לקבלת אישור התשלום ובכל מקרה בו לא נתקבל אישור כאמור, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו תתבטל ולא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.  

17.4.     מובהר כי פרט לאמצעי התשלום, לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט באמצעות אמצעי תשלום אחר שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהחברה תתיר שימוש באמצעי תשלום אחר, ובכלל זה כרטיס הטבה, קופון, שובר הנחה, תו קנייה, וכיו"ב (להלן: "כרטיס הטבה"), הלקוח יהיה רשאי לעשות שימוש רק בסוג אחד של כרטיס הטבה ופעם אחת בלבד במסגרת אותה רכישה.      

17.5.     תשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי בלבד, יוכל להיעשות במספר תשלומים שווים, ללא ריבית, בכפוף לסכומי הקנייה, שהם כוללים את דמי המשלוח (ככל שישנם) ו/או את דמי חברות במועדון הלקוחות ללקוח שבחר להצטרף למועדון הלקוחות, כמפורט להלן (להלן: "תנאי התשלום"):     

 • ·   בקנית מוצרים עד לסך של עד 199.90 ש"ח - תשלום אחד.

 • ·   בקנית מוצרים בסך של 200 ש"ח ועד לסך של 299.99  - עד 2 תשלומים.

 • ·   בקנית מוצרים  בסך של 300 ש"ח ועד לסך של  499.99 ש"ח – עד 3 תשלומים. 

 • ·   בקנית מוצרים בסך של 500 ש"ח ועד לסך של  699.99 ש"ח - עד 4 תשלומים.

 • ·   בקנית מוצרים בסך של 700 ש"ח ועד לסך של  899.99 ש"ח - עד 5 תשלומים.

 • ·   בקנית מוצרים בסך של 900 ש"ח ועד לסך של  1,199.99 ש"ח - עד 6 תשלומים.

 • ·   בקנית מוצרים בסך של 1,200 ש"ח ומעלה - עד 7 תשלומים.

18.  דמי משלוח

18.1.     חיוב בגין דמי המשלוח  יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו, בכפוף להוראות תקנון זה.      

18.2.     סכום דמי המשלוח הינם:

18.2.1. ברכישת מוצרים בלבד עד לסכום של 199 ש"ח, לפי סכום רכישה נטו(כהגדרת מונח    זה להלן) במסגרת רכישה אחת - סך של 30 ש"ח כאשר האספקה הינה באמצעות שליח. 

18.2.2. ברכישת מוצרים בלבד בסכום של מעל 199 ש"ח, לפי סכום רכישה נטו (כהגדרת מונח זה להלן), במסגרת רכישה אחת – הלקוח לא יחויב בתשלום בגין דמי משלוח.

18.2.3. "סכום רכישה נטו" – משמע: סכום הרכישה לתשלום עבור המוצרים שנרכשו לאחר הפחתת מבצע, הנחה, קופון, מימוש נקודות אישיות של חבר המועדון ו/או כל הטבה אחרת של חבר מועדון; להסרת ספק, סכום הרכישה נטו לא כולל בחובו תשלום עבור דמי משלוח ו/או דמי חברות למועדון הלקוחות.

 (להלן – "דמי המשלוח").

18.2.4     הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח (ככל שישנם) במועד התשלום הראשון.

18.2.5     להסרת ספק, החברה תהיה רשאית, בכל עת, לעדכן ו/או לשנות את סכומי הרכישה הנזכרים לעיל, המחייבים ו/או מזכים את הלקוח מתשלום דמי המשלוח, לרבות את סכום דמי המשלוח; כמו כן, בהתאם לתקנון מועדון הלקוחות, לא ניתן לשלם את דמי המשלוח באמצעות מימוש נקודות אישיות של לקוח שהינו חבר מועדון.    

18.3.     מובהר כי על אף האמור לעיל, בכל מקרה בו הלקוח לא קיבל מהשליח את המוצרים ו/או לא קיבל את המוצרים מכל סיבה אחרת שהיא - התלויה בלקוח ו/או מי מטעמו בלבד, באחריות הלקוח לפנות במידיתיכו לשירות הלקוחות לצורך תיאום מועד אספקה. במקרה כאמור, הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח נוספים בהתאם לתעריפים ולאמור לעיל, וזאת גם במקרה בו הלקוח לא היה מחויב בתשלום דמי משלוח בגין הזמנתו. במקרה בו הלקוח לא יפעל כאמור, החברה תהיה רשאית שלא לשמור את המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידי הלקוח וזאת לאחר שחלפו לפחות 14 ימים מהמועד בו היה על הלקוח לקבל את המוצרים שהזמין ואף לבטל את הזמנתו. במקרה כאמור, החברה לא תהיה מחוייבת להודיע או למסור הודעה על כך ללקוח.

19.  סל המוצרים שנבחרו – "סל הקניות שלי"; אישור ביצוע ההזמנה     

19.1.     רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח בכל אחד מאתרי האינטרנט לצורך רכישתם תופיע ב"סל הקניות שלי" – סל קנייה משותף לכלל המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח באתר האינטרנט.

19.2.     הרשימה ב"סל הקניות שלי" תכלול פירוט של שמות המוצרים, מחיר המוצרים, כמות המוצרים, חיוב דמי משלוח, ובסופה יופיע שכלול של סכום כלל ההזמנה.   

19.3.     מובהר כי אין ברישום מוצרים ב"סל הקניות שלי" על ידי הלקוח כדי "לשמור" מוצר ו/או כדי "להבטיח" את מחירו. המחיר הקובע של המוצר ו/או דמי משלוח הוא המחיר המופיע  בעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ומעבר לביצוע התשלום.

19.4.     עד לשלב ביצוע התשלום הלקוח יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים המופיעים ב"סל הקניות שלי". לאחר ביצוע התשלום וקבלת אישור התשלום, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה באמצעות דוא"ל שיישלח אליו על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת דוא"ל שהזין בפרטיו האישיים (להלן ולעיל: "אישור ביצוע ההזמנה").  

19.5.    להסרת ספק מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות ממבצע שבאתר האינטרנט ו/או לעניין חיוב בתשלום דמי משלוח, וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.   

20.  אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים

20.1.     הלקוח יזדהה באמצעות הצגת תעודה מזהה ו/או יאשר בחתימתו את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, ככל שיידרש.

20.2.     בכל מקרה בו לקוח ביקש ו/או אישר לחברה ו/או לשליח להשאיר עבורו את המוצרים במקום מסויים ו/או למסורם לידי מי מטעמו – הלקוח בלבד ישא באחריות המלאה לכל דבר ועניין, לרבות אובדן, נזק, הפסד וכיו"ב כתוצאה מכך ולא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לאמור בסעיף זה.

21.  מבצעים והנחות

21.1.     מבצע שייערך באתר האינטרנט, לפי שיקול דעתה והחלטת החברה בלבד, יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו או עד לגמר המלאי - לפי המוקדם מביניהם. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את המבצע ו/או את תנאי המבצע שייערך באתר האינטרנט, בכל עת, לפי החלטתה וללקוח וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

21.2.     החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מוצרים מסוימים המוצעים למכירה במסגרת המבצע שייערך באתר האינטרנט אינם בהכרח תואמים את המבצע שייערך בחנויות הרשת של נעמן ו/או ורדינון ו/או לחברי מועדון ו/או בירידים ו/או בחנויות שונות נוספות של זכיינים ו/או בכל מקום אחר שבו נמכרים המוצרים.

22.  אחריות

22.1.     האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח חלה על הלקוח בלבד. 

22.2.     באחריות הלקוח להודיע לחברה על כל מקרה של נזק, פגם, שבר או אי תקינות של המוצר, וזאת לא יאוחר מחלוף 7 ימים מהמועד בו קיבל ו/או נמסר לו המוצר.  

22.3.     החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח במישרין ו/או בעקיפין בשל ו/או בקשר עם הרכישה ו/או השימוש באתר האינטרנט, לרבות במקרים של איחור ו/או עיכוב במועד קבלת המוצרים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או של צד שלישי.  

22.4.     החברה אינה אחראית על פגם ו/או שבר ו/או נזק למוצר אשר נגרם כתוצאה ממעשה של הלקוח ו/או משימוש ו/או טיפול לא נכון במוצר ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש.

22.5.     אחריות למוצר תינתן לתקופה של עד 6 חודשים בלבד ממועד קבלת המוצר, בכפוף להצגת הוכחת קנייה, שליחת המוצר לבדיקה בהתאם להנחיות החברה, ובכפוף לתוצאות בדיקת החברה.

22.6.     אחריות החלה על החברה הינה על פי דין בלבד, מוגבלת עד לסכום השווה למחיר המוצר ששולם בלבד.   

23.  אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט   

23.1.     החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, לרבות מערכות הסליקה של חברות האשראי ו/או PAYPAL, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.

23.2.     השירות באתר האינטרנט ניתן כפי שהוא (As Is"") והלקוח ו/או מי מטעמו מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות אתר האינטרנט ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

23.3.     החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות, לרבות בכל הקשור לקבלת קוד זיהוי ו/או זיהויו של הלקוח במערכות החברה.

23.4.     באתר האינטרנט ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או חיצוניים ו/או של צדדים שלישיים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן – "המידע המסחרי"). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי.  

 1. 24.  מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים           

 2. מדיניות זו תחול כאשר חוק הגנת הצרכן אינו חל ומבלי לגרוע מהוראותיו: 


מבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן (כהגדרתו להלן), החברה מאפשרת ללקוח להחזיר מוצרים אשר נרכשו על ידו באתר האינטרנט, שלא עקב פגם, להחליפם במוצרים אחרים בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן, כפי שתעודכן מעת לעת (להלן – "מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים"), בכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה וכן בהתאם לאופן ההחזרה כמפורט להלן.    

24.1.     תנאי ההחזרה בהתאם למדיניות החזרת (החלפת) מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינם (להלן ולעיל: "תנאי ההחזרה"): (א) המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש, אריזת המוצר לא נפתחה ו/או נפגמה, תווית המוצר ו/או תווית המחיר לא הוסרה, המוצר באריזתו המקורית; ו/או (ב) בכפוף להצגת הוכחת קנייה; ו/או (ג) בתוך 14 ימים ממועד אספקת המוצר ללקוח על ידי החברה; ו/או (ד) הלקוח ישיב את המוצר לאחת מחנויות הרשת של החברה, בהתאם להוראת סעיף 24.2 להלן, בימי ובשעות הפעילות של כל אחת מבין חנויות הרשת, למעט חנויות של ירידים ו/או עודפים ו/או דוכנים ו/או זכיינים בהן לא תתאפשר החזרת והחלפת מוצר (להלן: "החזרה לחנויות הרשת"); ו/או (ה) במקרה בו הלקוח רכש מוצרים במסגרת עסקה של מכירה מיוחדת (לדוגמה – בקניית מוצר אחד קבל את המוצר השני במתנה) (להלן: "מכירה מיוחדת") - הלקוח יידרש להחזיר את כל המוצרים נשוא העסקה.

מובהר כי החזרה ו/או החלפה תתאפשר האמצעות החזרה לחנויות הרשת בלבד. 

על אף האמור, החברה מביאה לידיעת לקוחותיה כי רשת החנויות "דיסני הום" נסגרה ומשכך, מבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, מוצרים מקטגוריה של "דיסני הום" שנרכשו באתר האינטרנט אינם ניתנים להחזרה ו/או להחלפה.  

24.2.     החזרה לחנויות הרשת:

24.2.1. מוצרי נעמן שנרכשו באתר האינטרנט ניתנים להחזרה ו/או להחלפה בחנויות הרשת של נעמן בלבד; מוצרי ורדינון שנרכשו באתר האינטרנט ניתנים להחזרה ו/או להחלפה בחנויות הרשת של ורדינון בלבד; מוצרי דיסני הום שנרכשו באתר האינטרנט אינם ניתנים להחזרה ו/או להחלפה.

כאמור לעיל, מובהר כי לא תתאפשר החזרה ו/או החלפה בחנויות של ירידים ו/או עודפים ו/או דוכנים ו/או זכיינים.

24.2.2. רשימת חנויות הרשת של החברה מפורסמת בעמוד הראשי של אתר האינטרנט נעמן  בלשונית "רשימת סניפים" / אתר האינטרנט ורדינון בלשונית "רשימת סניפים"  ומתעדכנת מעת לעת.  

24.3.     הלקוח ישיב את המוצר, על אחריותו וחשבונו, ויקבל עבורו שובר זיכוי לרכישה ולמימוש ברשת החנויות בה הוחזר המוצר ו/או יחליף את המוצר במוצר אחר תחתיו (כאשר במקרה של פער במחירים בין המוצר המוחזר לבין המוצר שנבחר תחתיו (להלן: "סכום ההפרש"), הלקוח יקבל את סכום ההפרש באמצעות שובר זיכוי או יידרש לשלם את סכום ההפרש, לפי העניין).    

24.4.     במקרה בו חלה מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים, ומבלי לגרוע מהוראות הדין,  לא יינתן שובר זיכוי ו/או החזר כספי עבור דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח (ככל ששולמו).  

24.5.     החזרה ו/או החלפה של מוצר הינה על אחריותו וחשבונו של הלקוח בלבד.

24.6.     מובהר כי מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים כפי שנקבעה ומוצגת בחנויות הרשת של כל אחד מהמותגים – "נעמן" ו/או "ורדינון" לא תחול על לקוח אשר רכש מוצרים באתר האינטרנט וכך גם להיפך.  

 1. 25.  ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט

25.1.     החברה מביאה לידיעת הלקוח כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן ולעיל: "חוק הגנת הצרכן"), קיימת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (להלן: "ביטול עסקה").

25.2.     להלן יובאו בפניכם עיקרי הוראות ותנאי חוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה של מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, כאשר מובהר כי אין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו ו/או לגרוע מזכויות כל צד בהתאם לחוק הגנת הצרכן. יצוין כי הנוסח העדכני, המלא והמחייב של חוק הגנת הצרכן הינו בהתאם לנוסח המפורסם ב"רשומות".

25.2.1. סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כך:

                       "בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה –

(1)   בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;"

(להלן: "תקופת הביטול").

25.3.     ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט תעשה באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה וזאת במסגרת תקופת הביטול, אשר תכלול שם מלא ומספר תעודת הזהות של הלקוח, ופרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל, ואם נמסרה הודעה בע"פ - פרט מזהה נוסף לדרישת החברה, וזאת בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן (להלן: "הודעת ביטול"): 

 • בעל פה –במסירת הודעה בחנות הרשת.

 • בדואר רשום – לכתובת רח' העמל 2, ראש העין 4809202 (לידי שירות לקוחות).

 • ·       בדואר אלקטרוני– לכתובת דוא"ל של שירות הלקוחות של החברה  here4u@naaman-vardinon.co.il                           

 • ·       שליחת הודעה בוואטפ / WhatsApp –מס' 050-2077829.  

 • באתר האינטרנט – באמצעות  לחיצה על הקישור הבא: "לחץ כאן" ו/או בקישור הייעודי המופיע בעמוד הראשי של אתר האינטרנט תחת הכותרת "ביטול עסקה".

25.4.     מובהר כי במקרה בו המוצרים נמסרו ללקוח ו/או הגיעו לידי הלקוח לאחר שנמסרה על ידו הודעת ביטול ו/או לאחר שעסקתו בוטלה, הלקוח מתחייב להחזיר את המוצרים לחברה ו/או להעמידם לרשות החברה מיד עם קבלתם, לפי העניין ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.   

25.5.     בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (להלן: "הצרכן"), יתאפשר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לדרוש מהצרכן להציג בפניה תעודה מתאימה.

25.6.     במקרה של ביטול עסקה, שלא עקב פגם, אי התאמה, אי אספקת הנכס במועד שנקבע, או הפרה אחרת בידי החברה - החברה תגבה מהלקוח דמי ביטול בגין ביטול העסקה, בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, דמי ביטול כוללים בחובם גם הוצאות משלוח, אריזה וכל הוצאה והתחייבות אחרת של החברה בשל התקשרותה בעסקה או בשל ביטולה.

25.7.     במקרה של ביטול עסקה על ידי הלקוח בהתאם לאמור בסעיפים 25.6 - 25.1 לעיל, החברה תפעל לביטול חיובו של הלקוח, בהתאם לאמצעי התשלום ששולם ולסכום ששולם בפועל (נטו) בגין ביטול העסקה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, כאשר במקרה בו הלקוח חויב בפועל החברה תפעל לזכותו ותמסור ללקוח העתק מהודעת ביטול החיוב. 

25.8.     החברה מביאה לידיעתו של הלקוח כי בהתאם להוראת סעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן, החברה רשאית לתבוע את נזקיה בשל ירידת ערכו של המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.    

26.  מועדון לקוחות               

26.1.     החברה הינה הבעלים והמפעילה של מועדון הלקוחות בשם: "NV CLUB", המציע  הטבות ו/או הנחות שונות לחברי המועדון שהצטרפו אליו וחברים בו, בכפוף להוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות –" NV CLUB" (להלן בהתאמה: "מועדון הלקוחות" ו- "תקנון מועדון הלקוחות").

תקנון מועדון הלקוחות מופיע בעמוד הראשי של אתר האינטרנט ומצ"ב לתקנון זה; למעבר לתקנון מועדון הלקוחות ניתן ללחוץ על הקישור הבא– "תקנון מועדון הלקוחות".   

26.2.     ניתן להירשם ולהצטרף למועדון הלקוחות של החברה גם באמצעות אתרי האינטרנט ו/או לעשות שימוש בהטבותיו של מועדון הלקוחות באתרי האינטרנט, בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות.

26.3.     הצטרפות למועדון הלקוחות תוצג ותוצע בעמוד הראשי של אתר האינטרנט ו/או במעמד ביצוע רכישה באתר האינטרנט. 

26.4.     בעת הצטרפות לקוח למועדון הלקוחות ו/או בכל עשיית שימוש על ידי הלקוח במועדון הלקוחות בעת ביצוע רכישה באתר האינטרנט, הלקוח מאשר כי הוא מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות תקנון מועדון הלקוחות וכן כי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג.

החברה מזמינה את לקוח אתר האינטרנט להצטרף למועדון הלקוחות של החברה באמצעות אתר האינטרנט, בכפוף להוראות ולתנאי מועדון הלקוחות.   

27.  פרטיות

27.1.     לחברה מדיניות פרטיות  שתחול על הלקוח, לרבות בכל הקשור לביקור ו/או לשימוש ו/או לרכישה באתר האינטרנט של החברה; מדיניות הפרטיות של החברה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומופיעה בעמוד הראשי של אתר האינטרנט וזמינה בקישור להלן: "מדיניות פרטיות של החברה" (להלן ולעיל: "מדיניות הפרטיות של החברה"); הלקוח מאשר, מסכים ומקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של החברה כפי שתעודכן מעת לעת.

28.  מידע פרסומי

28.1.     מדיניות הפרטיות של החברה תחול על הלקוח גם בכל הקשור לעניין מידע פרסומי; כאמור, מדיניות הפרטיות של החברה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומופיעה בעמוד הראשי של אתר האינטרנט וזמינה בקישור להלן: "מדיניות הפרטיות של החברה כאן"; הלקוח מאשר, מסכים ומקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של החברה כפי שתעודכן מעת לעת.  

29.  קניין רוחני

29.1.     כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים, המבנה והתשתית של אתר האינטרנט, הינם רכושה ו/או בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה. זכויות אלו חלות בין היתר גם על עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים ( packshots) צילומי הפקת סגנון, סרטונים, פרסומים וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של אתר האינטרנט (להלן יכונו הזכויות יחד – "הזכויות באתר האינטרנט").

29.2.     תמונות המוצרים, צילומי מוצרים (packshots) וצילומי הפקת סגנון וסרטונים המופיעים באתר האינטרנט הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה  ו/או מי מטעמה (להלן – "תמונות אתר האינטרנט") וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים. 

29.3.     שמו של אתר האינטרנט ו/או כתובת אתר האינטרנט ו/או הדומיין של אתר האינטרנט, וכן סימן המסחר של "ורדינון" ו/או "נעמן" ו/או "דיסני הום", בין אם נרשם ובין אם לא, ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר האינטרנט ו/או שיוחלט על ידי החברה (להלן בהתאמה: "שמו של אתר האינטרנט" ו – "סימן המסחר") הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא. 

29.4.     הלקוח מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר, בכל אמצעי שהוא.

29.5.     אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ו/או לתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט ו/או להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או במיקום אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר.

29.6.     אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.

30.  איסור עשיית שימוש מסחרי

30.1.     חל איסור לבצע באתר האינטרנט רכישות סיטונאיות.   

30.2.     הלקוח מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יסייע לעשות כל שימוש מסחרי באתר האינטרנט ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר האינטרנט ו/או בזכויות אתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בקישור לאתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר ו/או ברשימת המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.

30.3.     הלקוח מתחייב שלא לאסוף נתונים מאתר האינטרנט בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג את האתר האינטרנט בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"). כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.

31.  שימוש נאות באתר האינטרנט  

31.1.     הלקוח מתחייב לעשות באתר האינטרנט שימוש הגון ונאות לשם צפייה אישית באתר האינטרנט ובמוצרים המוצגים בו ו/או לרכישה באתר האינטרנט. כל שימוש אחר באתר האינטרנט מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית שלא לאפשר ביצוע רכישה באתר האינטרנט ו/או לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור: (א) אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצר עומס על מערכות ושרתי אתר האינטרנט; (ב) אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או ניסיונות לכך, בדרך הפעולה הרגילה של האתר האינטרנט והרכישה באמצעותו; (ג) אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין; (ד) אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.

32.  שינויים באתר האינטרנט 

32.1.     מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה והחלטתה, לשנות ו/או לבטל ו/או לעדכן את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או את מדיניות הפרטיות של החברה ו/או תנאי השימוש באתר האינטרנט, לרבות - קביעת דרכי ואמצעי זיהוי נוספים של הלקוח, תנאים לרכישה באתר האינטרנט, מיקום אספקת המוצרים, אמצעי האספקה, קביעת סכום רכישה, הגבלת כמויות, אמצעי התשלום, תנאי התשלום, מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים באתר האינטרנט, דמי ביטול, דמי משלוח, שימוש ו/או מימוש החברות במועדון הלקוחות, את המבנה או את צורתו של אתר האינטרנט, את השירותים הניתנים באתר האינטרנט וכיו"ב, וכל זאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה כלשהיא מראש (להלן – "השינויים באתר האינטרנט").   

32.2.     על הלקוח מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באתר האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת (ככל שיהיו), ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם השינויים באתר האינטרנט ו/או כתוצאה מתקלות אפשריות כתוצאה מהשינויים באתר האינטרנט.  

33.  אבטחת מידע    

33.1.     החברה, בין בעצמה ובין אם באמצעות צדדים שלישיים עמם התקשרה החברה לצורך כך, תנקוט באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או לחשיפת מידע ו/או במחשביה ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה.

33.2.     במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה (להלן: "עשיית שימוש שלא כדין"), לא תהיינה ללקוח ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

33.3.     הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.

34.  דין ושיפוט

34.1.    בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן: "המחלוקת"), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים ישתפו פעולה. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים.  

34.2.     הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.

סוף התקנון

סגור
Loading
Go back to %1