תקנון השתתפות

חגיגות יום הולדת שנה למועדון הלקוחות NV CLUB

 

1.                  מבוא

1.1               חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, מס' חברה 520044389 (להלן: "החברה" ו/או "עורך הפעילות"), תערוך ותקיים במהלך תקופת הפעילות, פעילות לכבוד חגיגות יום הולדת שנה למועדון הלקוחות המוכר והידוע בשם: NV CLUB של החברה (להלן: "מועדון הלקוחות"), לחברי מועדון הלקוחות ולמצטרפים חדשים למועדון הלקוחות, בכפוף להוראות ולתנאי תקנון זה ותקנון מועדון הלקוחות.  

2.                  כללי

2.1               הוראות ותנאי תקנון זה מטרתם להגדיר את הזכויות והחובות של המשתתף ומהווה הסכם מחייב בין החברה לבין המשתתף בכל הקשור לפעילות ולהשתתפות המשתתף בו ומשכך על המשתתף לקרוא את התקנון בעיון ובקפידה (להלן: "התקנון"). בעצם השתתפותו של המשתתף בפעילות, המשתתף מחיל ומקבל על עצמו את כל הוראות ותנאי התקנון ומאשר ומסכים להם. 

2.2               אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מכל תנאי והוראות תקנון מועדון הלקוחות.  

2.3               התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

2.4               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.                  הגדרות

למונחים המפורטים להלן תהיה בתקנון זה המשמעות הרשומה לצידם:

"הפעילות"

לכבוד חגיגות יום הולדת שנה למועדון הלקוחות של החברה, במהלך תקופת הפעילות, תינתן לחברי מועדון הלקוחות ולמצטרפים חדשים למועדון הלקוחות, בכפוף להוראות ולתנאי תקנון זה ותקנון מועדון הלקוחות, ההטבה הבאה – "קנה שלם", לרכישה ברשת החנויות של החברה, בכפוף לתנאים ולסייגים כמפורט להלן:    

  • ברשת חנויות ורדינון וברשת חנויות נעמן: על רכישה בסכום של 200 ש"ח משלמים 99 ש"ח.
  • ברשת חנויות דיסני הום: על רכישה בסכום של 150 ש"ח משלמים 99 ש"ח.
  • תנאים וסייגים: (א) חבר המועדון עשה שימוש בהטבה של "קנה – שלם" נשוא פעילות זו; (ב) ניתן לעשות שימוש בהטבת הפעילות בנוסף להטבות של מועדון הלקוחות; (ג) ניתן לעשות שימוש בכל אחת מהטבות מועדון הלקוחות במסגרת אותה הרכישה; (ד) ההטבה תחול על מגוון פריטים המשתתפים במסגרת הפעילות, כאשר החברה רשאית להחריג מוצרים מסוימים מהפעילות לפי החלטתה, לרבות ריהוט של "דיסני הום" שיוחרג; (ה) עד גמר המלאי; (ו) רכישה ברשת החנויות של החברה; (ז) ללא כפל מבצעים/הנחות בחנויות/מועדונים אחרים; (ח) על בסיס רכישה אחת בודדת (ולא מס' רכישות מצטברות). 

5 (חמישה) חברי המועדון הראשונים בזמן שירכשו במהלך תקופת הפעילות באחת מרשת החנויות את סל הקניות בסכום הגבוה ביותר, לפי סכום נטו, לאחר ניכוי של הנחות ו/או מימוש הטבות מכל סוג שהוא, יזכו בפרס. 

"תקופת הפעילות"

הפעילות תחל ביום 8.5.2022 ותסתיים ביום 31.5.2022 או עד גמר המלאי – לפי המוקדם; החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת הפעילות לתקופה של עד 7 ימים נוספים, בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי.

"רשת החנויות של החברה"

רשת החנויות של החברה - "ורדינון" ו/או "נעמן" ו/או "דיסני הום בחסות אקסטרה רייטייל", בהתאם לרשימת חנויות הרשת של החברה כמפורט באתרי האינטרנט של החברה: www.naamanp.co.il/  ו -   www.vardinon.co.il, למעט: חנויות זכיינים ו/או ירידים (לרבות חיצוניים), ו/או אתרי האינטרנט.

"משתתף"/ "חבר מועדון"

הפעילות מיועדת ורשאי להשתתף בה חבר מועדון הלקוחות של החברה ומצטרף למועדון הלקוחות של החברה, בכפוף להוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות.

"מועדון לקוחות"/ "תקנון מועדון לקוחות"

מועדון לקוחות של החברה בשם: NV CLUB  אשר בבעלות החברה, ובכפוף ובהתאם לכל תנאי והוראות תקנון מועדון הלקוחות.

"זוכה" /"זוכים"

5 (חמישה) חברי מועדון אשר השתתפו בפעילות, בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה, ורכשו ראשונים בזמן בתקופת הפעילות באחת מרשת החנויות של החברה את סל הקניות בסכום הגבוה ביותר – לפי סכום נטו, לאחר ניכוי של הנחות ו/או מימוש הטבות מכל סוג שהוא, יזכו בפרס - לפי בדיקה והחלטה של החברה בלבד, בתום תקופת הפעילות ו/או בסמוך לאחריה; סה"כ 5 זוכים.

"הפרס" /"פרסים"

הזוכה יזכה בסידור חד פעמי של ארון אחד, בגודל של עד 1.20 מ' רוחב ארון או עד 3 דלתות של ארון, הכולל גם שיחה מקדימה עם הזוכה, שיינתן על ידי מסדרת ארונות מבית העסק המוכר בשם "מסודרות", שהינו עסק עצמאי ונפרד מהחברה.

הפרס הינו חד פעמי, אישי, ויינתן לזוכה שהינו חבר המועדון בלבד לפי פרטי ההתקשרות המופיעים ברישומי החברה.   

 מימוש הפרס יתאפשר בין המועדים 1.6.2022 – 14.6.2022 (למעט ימי שישי, שבת וחג), בשעות שיתאומו ישירות בין הזוכה אל מול "מסודרות"; לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לממש את הפרס ולזוכה לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך.

 הזוכה מאשר ומסכים כי פרטיו ודבר זכייתו יימסרו על ידי החברה ל"מסודרות", לצורך תיאום מימוש וקבלת הפרס במהלך תקופת מימוש הפרס האמורה לעיל. לאחר מועד זה, לא תהיה לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל וסוג שהוא כנגד החברה ו/או "מוסדרות" ו/או כל הבא מטעמם. 

 

4.                  ההשתתפות בפעילות

4.1               הפעילות מיועדת ללקוחות מועדון הלקוחות של החברה ו/או למצטרפים חדשים למועדון הלקוחות של החברה, המקבלים ומחילים על עצמם את מלוא הוראות ותנאי תקנון זה וכן את תקנון מועדון הלקוחות, אשר מתקיימים לגביהם מלוא התנאים וההוראות נשוא  תקנון זה.

5.                  המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר כדלקמן:

5.1               החברה רשאית לשנות (להאריך או לקצר) את תקופת הפעילות ו/או להפסיק ו/או לעכב ו/או לבטל את הפעילות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

5.2               לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לפסול את השתתפותו של משתתף ו/או זכייתו של זוכה בגין מרמה ו/או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות הפעילות ו/או המנוגדת להוראות תקנון זה ו/או תקנון מועדון הלקוחות ו/או שיש בהן בכדי לגרום לנזקים ישירים ו/או עקיפים לחברה ו/או מי מטעמה, והכל לפי החלטת החברה ושיקול דעתה הבלעדי.

5.3               בכל המקרים האמורים לעיל, המשתתף ו/או זוכה בפעילות מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך הפעילות, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות, הוצאות ישירות או עקיפות, ככל שייגרמו להם.

5.4               מימוש של הפרס אינו כרוך בתשלום, אולם מובהר כי כל ההוצאות מכל מן וסוג שהוא בהן ישא הזוכה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בקשר עם זכייתו ו/או מימוש של הפרס ו/או הנובע מהם - יחולו על חשבונו ועל אחריותו של הזוכה בלבד. 

6.                  איתור הזוכה, מתן הודעה לזוכה והתחייבות הזוכה

6.1               בתום תקופת הפעילות (או בסמוך לאחריה), החברה ו/או מי מטעמה, תודיע על הזוכים בפעילות ושמותיהם באמצעות פנייה ישירה ו/או באמצעות פרסום באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל מדיה פרסומית אחרת ו/או בכל אמצעי אחר שיוחלט על ידה.

6.2               הזוכה יידרש ליצור קשר בהודעה פרטית עם החברה, ו/או עם הגורם הרלוונטי מטעם "מסודרות" כפי שיימסר לו על ידי החברה, על מנת למסור פרטיו ו/או כל פרט נוסף שיידרש כתנאי ולצורך קבלה ומימוש הפרס.

בכל מקרה בו הזוכה לא יפעל כאמור ו/או לא ימסור את פרטיו ו/או ישתף פעולה עם החברה ו/או עם "מסודרות" לצורך תיאום קבלה ומימוש של הפרס – החברה תראה בכך ויתור בלתי חוזר של הזוכה על זכייתו וזכאותו לפרס תתבטל.

בכל מקרה כאמור לא תהא לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או "מסודרות" ו/או מי מטעמם בגין ביטול הזכות כאמור ו/או במקרה של אי מימוש הפרס מכל סיבה שהיא.

6.3               בכל מקרה בו תבוטל זכאותו של הזוכה לפרס כאמור ו/או בכל מקרה בו יתברר כי הזוכה אינו זכאי לפרס בהתאם להוראות תקנון זה, לרבות בשל טעות שמקורה בחברה, החברה תהיה רשאית להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר אשר מתקיימים לגביו תנאי הפעילות והוראות תקנון זה. 

6.4               בכל מקרה בו הזוכה לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה.

6.5               הפרס הינו אישי לזוכה אשר זכה בפעילות, בהתאם לפרטי חברותו במועדון הלקוחות כפי שמופיעים ברישומי החברה.

6.6               הפרס אינו ניתן להחלפה ו/או להעברה ו/או להסבה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף ו/או להמחאה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו. 

6.7               החברה ו/או "מסודרות" ו/או מי מטעמן תהיה רשאית לדרוש מהזוכה במעמד קבלה ומימוש של הפרס, להציג תעודה מזהה לצורך זיהויו והתאמת פרטיו ובדיקת היותו חבר מועדון ו/או לחתום על הצהרה, בנוסח שייקבע על ידי עורך הפעילות, לפיו הזוכה קיבל את הפרס, ולא תהינה לו כל טענה כלפיי עורך הפעילות ו/או "מסודרות" ו/או מי מטעמן.  

6.8               עורך הפעילות רשאי להחליף ו/או לשנות ו/או להוסיף על פרסי הזכייה– מוצרים אחרים ו/או שירותים אחרים – לפי שיקול דעתו והחלטתו בלבד.

6.9               החברה תהיה רשאית גם לבטל את זכאותו של משתתף בפעילות ו/או זכייתו, בנוסף לאמור לעיל גם במקרים הבאים: (א) ביטול חברותו של משתתף במועדון הלקוחות; (ב) המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו בפעילות בדרכי רמיה; (ג) הזוכה ויתר על זכייתו ו/או לא שיתף פעולה עם החברה ו/או "מסודרות" לצורך מימוש הפרס; (ד) השתתפותו של המשתתף ו/או זכייתו נפסלה בהתאם לתנאי תקנון זה ו/או לא התקיימו לגביו כל תנאיו.

בכל מקרה של ביטול השתתפות כאמור, לא יהיו למשתתף ו/או לזוכה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישת מכל מן וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 

7.                    שימוש בפרטים

7.1               מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות של החברה כפי שמופיעה באתרי האינטרנט של החברה-  https://www.vardinon.co.il/  ו- https://www.naamanp.co.il/ תחול על המשתתף בפעילות זו בהתאמה ובשינויים המתחייבים גם בכל הקשור להשתתפותו בפעילות זה ו/או בזכייתו, וכל פרט שימסור המשתתף ו/או הזוכה בפעילות זה יהיה כפוף למדיניות הפרטיות האמורה.

7.2               בנוסף, עורך הפעילות יהיה רשאי לעשות כל שימוש שהוא בפרטי המשתתף ובכל הפרטים האחרים הקשורים לפעילות, לרבות צילום ושימוש בתמונות המשתתף ו/או תמונות שצולמו והקשורות עם הפרס ומימושו (להלן בסעיף זה – "הנתונים"), על פי שיקול דעתו הבלעדי לרבות אך לא רק פרסום פרטי הזוכים באמצעי תקשורת שהוא וכן העברת הנתונים ל"מסודרות" לצורך קבלה ומימוש של הפרס.

עורך הפעילות רשאי (אך לא חייב) לפרסם את הנתונים במודעות ו/או בעיתונים ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או במדיות חברתיות, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הגבלת זמן.

7.3               הזוכה נותן את הסכמתו לצילום ולפרסום של התמונות שצולמו במסגרת מימוש הפרס, ללא תשלום והגבלת זמן שהיא, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או קידום מכירות של החברה ו/או של "מסודרות".

7.4               השתתפותו בפעילות עלולה לחשוף את זהותו ו/או את פרטיו ו/או את עצם השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות לצדדים שלישיים כלשהם ו/או לגרום לו להיחשף לתכנים מכל מן וסוג שהוא שאין לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו שליטה ו/או מידע עליהם ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך.

8.                  פטור מאחריות

8.1               המשתתף ו/או הזוכה ו/או כל הבא מטעמם, פוטר את עורך הפעילות ו/או מסודרות ו/או מי מטעמם מכל אחריות ו/או חבות שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד בכל הקשור לפעילות ו/או לפרס ו/או למימושו ו/או הנובע מכל אחד מהם.  

9.                  שונות

9.1               עותק מתקנון הפעילות ימצא בכל אחד מאתרי האינטרנט של החברה בכתובת https://www.vardinon.co.il/  ו- https://www.naamanp.co.il/  ובחנויות הרשת.

9.2               המשתתף ו/או הזוכה ישא בכל אחריות, ויפצה ו/או ישפה את עורך הפעילות ו/או את "מסודרות" ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן,  בגין כל נזק, הפסד, אובדן, פגיעה והוצאות, מכל מן וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

9.3               מובהר כי הפעילות חלה רק בחנויות הרשת של החברה.

9.4               עורך הפעילות אינו אחראי לטיבו ו/או לאיכותו ו/או לשירות ו/או לתוצר שיינתן על ידי "מסודרות" ו/או לכל הפסד ו/או לנזק שייגרם לזוכה כתוצאה ממימוש הפרס ו/או קבלת השירות של "מסודרות" ו/או הנובע מהם.

9.5               כל משתתף ו/או זוכה מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי, עיכוב וכדומה אשר מקורם בין היתר בכח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשי טרור, סגר, שיבושים או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורך הפעילות ו/או "מסודרות",  לא ייחשבו להפרה של תקנון זה  ו/או להתחייבות עורך הפעילות ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה.  

 

אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ