תקנון ותנאי שימוש ביישומון (אפליקציה) "VARDINON AR"

1.      מבוא                     

1.1.         אנו שמחים שבחרת להוריד ו/או להתקין ו/או לבקר ו/או להשתמש ביישומון (אפליקציה) "VARDINON AR" של חברת נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ (להלן – "האפליקציה").  

1.2.         הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באפליקציה ו/או הנובע ממנו (להלן: "התקנון").  

1.3.         תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור לאפליקציה, לרבות השימוש בה.

1.4.         הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו של התקנון בעיון ובקפידה ולמלאם.

1.5.         מובהר כי בעצם השימוש באפליקציה, הלקוח ו/או המבקר ו/או מתקין האפליקציה ו/או מוריד האפליקציה ו/או העושה שימוש באפליקציה (להלן ולעיל יכונו כולם יחד וכל אחד לחוד: "הלקוח"), מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון, כי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג ויידרש לסמן "אני מסכים" בתיבה המתאימה.   

1.6.         לנעמן שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו בוחר להשתמש באפליקציה.

2.      ניהול, הפעלה ובעלות באפליקציה

2.1.         האפליקציה הינה בבעלות ומנוהלת על ידי נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ, מספר חברה 520044389, מרחוב העמל 2, ראש העין 4809202 (להלן ולעיל – "נעמן" או "החברה").  

2.2.         בכל פנייה הנוגעת לאפליקציה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה, מס' טלפון 077-6149414, מס' פקס 077-6149415, כתובת מייל [email protected] , כתובת רח' העמל 2, ראש העין 4809202 (להלן: "שירות לקוחות").   

2.3.         החברה הינה הבעלים של מאגר מידע רשום שפרטיו להלן- שם המאגר: "מועדון לקוחות – ורדינון ונעמן", מספר מאגר 700062693 (להלן: "מאגר המידע"). מטרותיו של מאגר המידע הינן כמפורט בסעיף 9.7 להלן.   

2.4.         החברה הינה הבעלים של המותג הידוע בשם "ורדינון" ושל רשת החנויות "ורדינון". בנוסף, החברה הינה הבעלים והמנהלת של אתר האינטרנט של "ורדינון" בכתובת - www.vardinon.co.il  (להלן: "אתר האינטרנט").

2.5.         החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באפליקציה, כולן או חלקן, לצד שלישי בכפוף לכך שהתחייבויות ו/או זכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך  ובמקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות באפליקציה והלקוח מאשר ומסכים לכך מראש.

3.      כללי

3.1.         המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

3.2.         התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

3.3.         בטרם ניתן יהיה לעשות שימוש באפליקציה, על הלקוח למלא את פרטיו, לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באפליקציה כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו כתנאי לשימוש באפליקציה. במידה והלקוח לא סימן כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באפליקציה על ידו מהווה הסכמה כאמור.   

3.4.         הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג, ובכל מקרה בו אישר והצהיר כי עשה כן מבלי שקרא את התקנון, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

4.      הזכות והכשרות לשימוש באפליקציה

4.1.         הורדה, התקנה, ביקור או שימוש באפליקציה אינם כרוכים בתשלום כלשהו ויעשו מתוך בחירה, שיקול דעת ורצון חופשי של הלקוח ועל אחריותו בלבד.   

4.2.         כל אדם רשאי לעשות שימוש באפליקציה בתנאי כי ברשותו מכשיר טלפון (כהגדרתו להלן) ובהתאם להוראות ולתנאי התקנון.

בנוסף, שימוש באפליקציה יתאפשר בארץ ישראל, בתוך גבולותיה ושטחה, לרבות ישובים מעבר לקו הירוק בתנאי שהינם בשליטה ישראלית.

4.3.         על אף האמור, במקרה בו המבקש לעשות שימוש באפליקציה הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות (להלן יכונו יחד ולחוד: "קטין"), עליו לקבל את אישורם והסכמתם של הוריו ו/או של האפוטרופוס החוקי של הקטין (להלן יכונו יחד ולחוד: "ההורים"), בטרם יעשה כל שימוש שהוא באפליקציה על ידי קטין.

במקרה בו יעשה שימוש באפליקציה על ידי קטין, יהיה זאת בתנאי כי נתקבל לכך אישור והסכמה מראש של ההורים של הקטין לעשיית שימוש באפליקציה על ידי הקטין ולכל הוראות ולתנאי התקנון וכי השימוש נעשה בהשגחתם של ההורים.

מובהר כי האחריות בגין עשיית שימוש באפליקציה על ידי קטין חלה על ההורים בלבד ועצם עשיית שימוש באפליקציה על ידי קטין מהווה לכך שניתן אישור והסכמה של ההורים לשימוש באפליקציה על ידי הקטין וכן לכל הוראות ולתנאי התקנון.   

4.4.         לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו לקוח לעשות שימוש באפליקציה, לפי החלטתה, לרבות במקרים הבאים: (א) בעת ההרשמה לאפליקציה הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או שאינם נכונים; (ב) עשיית שימוש ו/או פעולה באפליקציה לשם ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה; (ג) ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או במי מטעמה של החברה ו/או באפליקציה; (ד) הלקוח פעל בניגוד או הפר הוראה מהוראות תקנון זה.

5.      מועדי פעילות האפליקציה; הפסקת פעילות ו/או הורדת האפליקציה ויכולת השימוש בה 

5.1.         ניתן לעשות שימוש באפליקציה, למעט מקרים בהם האפליקציה הושבתה לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט ו/או קו הטלפון ו/או תכנת התמיכה, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של מי מטעמה. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.  

5.2.         לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע ו/או באופן חלקי ו/או באופן מלא, את פעילותה של האפליקציה, לרבות הורדתה ו/או הסרתה של האפליקציה, כך שלא ניתן יהיה לעשות בה עוד שימוש, וזאת על פי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

6.      שימוש באפליקציה   

6.1.         לצורך עשיית שימוש באפליקציה, על הלקוח למלא בעמוד הרישום לאפליקציה את פרטיו  (שם פרטי, שם משפחה, טלפון, דוא"ל) וכל פרט נוסף שיידרש על ידי החברה. על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.               

6.2.         השימוש באפליקציה אפשרי באמצעות שימוש במכשיר טלפון סלולרי חכם ו/או מחשב לוח ("טאבלט") התומכים בתכנת "אנדרואיד" או "IOS" ומאפשרים הפעלת אפליקציה מסוג/טכנולוגיה של "מציאות רבודה" (להלן: "מכשיר טלפון").

6.3.         בכדי להפעיל את האפליקציה ולעשות שימוש באינטראקציות המוצעות בה, כפי שיפורט להלן, על הלקוח לרכוש ו/או שתמצא ברשותו ציפית של כרית מתוך סט מצעים של המותג "ורדינון", מבין הדגמים הייחודיים והמשויכים לאפליקציה – שמות הדגמים: גלקסי מון, גלקסי סטארס, גלקסי אסטרונאוט, גלקסי יוניקורן, גלקסי ספייס, גלקסי (להלן: "ציפית הכרית").       

6.4.         הלקוח יכוון את מכשיר הטלפון בו הותקנה האפליקציה אל ציפית הכרית, יסרוק באמצעותו את הדוגמה/הדמות המופיעה על ציפית הכרית ויחל לעשות שימוש באפליקציה ובאינטראקציות המוצעות באפליקציה. 

7.      אינטראקציות המוצעות באפליקציה

7.1.         השימוש באפליקציה ובאינטראקציות המוצעות בה נועדו לשם שיווק, משחק, בידור, סיפור שעשוע והנאה. 

7.2.         האפליקציה מציעה מספר אינטראקציות של מיצגים חווייתיים מסוג/טכנולוגיה של "מציאות רבודה" המתרחשים על ציפית הכרית, הכוללות משחקים וסיפורים לילדים.

7.3.         הנחיות  להפעלה ולשימוש יופיעו על גבי מסך האפליקציה בהתאם לאינטראקציה שנבחרה.

7.4.         בחלק מהמשחקים המוצעים באפליקציה, ניתן במסגרת המשחק לצבור נקודות אשר יומרו בקוד הטבה לרכישה באתר האינטרנט בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 7.5 להלן (על תתי סעיפיו).

7.5.         לקוח שיצבור במשחק אחד כמות של 8,000 נקודות ומעלה, יקבל הודעה על גבי המסך של מכשיר הטלפון עם מספר קוד הטבה לרכישה באתר האינטרנט, בכפוף לתנאים הבאים:  

7.5.1. קוד ההטבה מקנה 50 ש"ח לרכישה באתר האינטרנט בקנייה אחת באתר האינטרנט בסכום של לפחות 300ש"ח ומעלה.

7.5.2. קוד ההטבה הינו למימוש חד פעמי ברכישה אחת בלבד באתר האינטרנט (מובהר כי קוד ההטבה אינו ניתן למימוש ברשת החנויות של החברה).  

7.5.3. לא ניתן לממש יותר מקוד הטבה אחד ברכישה באתר האינטרנט.

7.5.4. לא ניתן לעשות שימוש בקוד הטבה ברכישה באתר האינטרנט בנוסף לשימוש בכל אמצעי הטבה אחר.    

7.5.5. מימוש קוד הטבה יתאפשר עד ליום 31.5.2019 ולאחר מכן יהיה בטל ומבוטל.

7.5.6. הלקוח יידרש להזין את קוד ההטבה במקום המיועד לכך באתר האינטרנט לפני ביצוע התשלום באתר האינטרנט.

7.5.7. באחריות הלקוח בלבד לשמור ו/או לרשום את קוד ההטבה שניתן לו כפי שיופיע על גבי המסך של הטלפון הנייד כאמור.

7.5.8. על הלקוח יחולו וחייבו אותו כל הוראות התקנון ותנאי השימוש באתר האינטרנט. 

7.5.9. החברה תהיה רשאית לשנות את התנאים המזכים בקבלת קוד הטבה ו/או את תנאי המימוש.

 

 

8.      אחריות בגין שימוש באפליקציה    

8.1.         החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, התכנה, החשמל, החומרה, ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים ו/או מכשיר הטלפון, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם הורדה ו/או השימוש באפליקציה ו/או בכל הקשור למכשיר הטלפון, בין במישרין ובין בעקיפין.

8.2.         השירות ו/או השימוש באפליקציה ניתן כפי שהוא (As Is"") והלקוח ו/או מי מטעמו מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכנות, לשירות, לתכנים, למאפיינים, למגבלות, לאינטראקציות, או אי התאמתה של האפליקציה לצרכיו ו/או לדרישותיו וכיו"ב.

8.3.         החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או הנובע ממנה ו/או כתוצאה מתקלה טכנית באפליקציה ו/או באינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או של ספק קו הטלפון של מכשיר הטלפון ו/או כל ספק אחר ו/או מפתח האפליקציה ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות.

9.      פרטיות הלקוח  

9.1.         בכדי לעשות שימוש באפליקציה, הלקוח יידרש למלא את פרטיו האישיים – שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון וכתובת דוא"ל, וכל פרט נוסף שיידרש על ידי החברה. ללא מילוי הפרטים האמורים הלקוח לא יוכל לעשות שימוש באפליקציה.  

9.2.         הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שימולאו ו/או שמולאו על ידו לצורך שימוש באפליקציה, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם.

9.3.         יודגש כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את הפרטים הנ"ל, אולם ללא מסירתם לא יוכל הלקוח לעשות שימוש באפליקציה.

9.4.         הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה תהיה רשאית לאסוף בעת השימוש על ידו באפליקציה של החברה ולאגור במאגר המידע של החברה את פרטיו האישיים ו/או מידע שנאסף ו/או הופק אודותיו תוך כדי השימוש באפליקציה ו/או מידע אודות הרגלי השימוש, צרכיו, עמודים אשר צפה בהם, העדפותיו, משחקים ששיחק בהם, סיפורים שקרא וכיו"ב.

9.5.         הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו לשמור ו/או למסור את פרטיו האישיים, וכן את המידע והנתונים שיאספו אודותיו כאמור בתקנון זה (להלן: "המידע"), לכל גורם מטעם החברה, בין היתר לצורך שירות ללקוח, או תמיכה, מתן הטבות המותאמות אישית, עריכת סקרים ומחקרי שוק, דיוור ישיר, הפקת מידע סטטיסטי ועוד.   

9.6.         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח ו/או את המידע, בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או העברת הבעלות ו/או הזכויות באפליקציה לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או חברות קשורות ו/או במקרה בו נתקבלה אצל החברה בקשה ו/או החלטה של רשות מוסמכת ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים.

9.7.         הלקוח מאשר שידוע לו כי מטרות מסירת הפרטים האישיים שימסרו על ידו הינן, בין השאר: (1) אגירת הפרטים הנ"ל ו/או המידע במאגר המידע של החברה; (2) זיהויו של עושה השימוש באפליקציה; (3) שיווק מידע פרסומי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר ע"י החברה ו/או ע"י מי מטעמה ו/או באמצעות צד ג', של מוצרי טקסטיל ו/או מוצרי כלי בית ומטבח; קשר עם הלקוח; (4) שימוש בפרטי הלקוח לפי צרכי החברה, לרבות לצורך איסוף ו/או ניתוח מידע אודות הרגליו, הרגלי קנייה בחנויות הרשת של החברה ו/או באתרי האינטרנט של החברה ("ורדינון" ו/או "נעמן"), העדפותיו, זמן שהותו באפליקציה, תדירות כניסתו לאפליקציה ונתונים נוספים.

9.8.         החברה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור ולהגן על הפרטים האישיים ו/או המידע הקשור ללקוח. יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

10.  מידע פרסומי

10.1.     הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמה תהינה רשאיות לשגר לו "דבר פרסומת" ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי של מוצרי טקסטיל ו/או מוצרי כלי בית ומטבח באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, או בכל אמצעי התקשרות אחר בהתאם לפרטים שמסר הלקוח לחברה (להלן: "מידע פרסומי").   

10.2.     לקוח האפליקציה אשר כן מעוניין בקבלת מידע פרסומי, נדרש לאשר ולסמן במקום המיועד לכך באפליקציה כי הוא מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מידע פרסומי ויראו בסימון כאמור כמתן הסכמה בכתב של הלקוח לקבל את המידע הפרסומי. לקוח האפליקציה יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל עוד מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 2.2 לעיל ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי.

10.3.     הואיל ולחברה ו/או למי מטעמה אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש במספר טלפון ו/או בכתובת דואר אלקטרונית המשותפים ללקוח ולמשתמשים נוספים, החברה ו/או מי מטעמה רואות בהסכמת הלקוח לקבלת מידע פרסומי כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח והמשתמשים הנוספים כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים כאמור לקבלת המידע הפרסומי.

11.  זכות עיון במידע

11.1.     בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע עליו אשר מוחזק במאגר המידע. ניתן להפנות בקשה לעיון במידע כאמור לשירות הלקוחות של החברה בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 2.2 לעיל.

11.2.     אדם שעיין במידע ושעליו ומצא כי הוא אינו נכון, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע, בבקשה לתקן או למחוק את המידע.

12.  קניין רוחני

12.1.     מובהר כי כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, לרבות הגרפיקה, הצילום, התמונות, התוכן, המלל, העיצוב, הרעיון, המשחקים, הסיפורים, הדוגמאות, המדגמים, קוד השימוש/פיתוח, בסיס הנתונים, פטנטים, זכויות היוצרים, קבצי מדיה או שמע, השיטות והסודות המסחריים, וכן כל פרט אחר הקשור באפליקציה, בהפעלתה ובשימוש בה, לרבות שם האפליקציה, וסימן מסחר, הינם רכושה ו/או בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה (להלן יכונו יחד – "הזכויות באפליקציה").

12.2.     הזכויות באפליקציה הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהן שימוש מכל מן וסוג שהוא, ובכלל זה אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות, לעבד, למכור, וכיו"ב, ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. 

12.3.     אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה ברכושה ובקניינה הרוחני.

13.  איסור עשיית שימוש מסחרי

13.1.     הלקוח מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יסייע לעשות שימוש מסחרי באפליקציה ו/או שאינו חוקי ו/או האסור על פי תקנון זה ו/או בנתונים המופיעים בה ו/או בבסיס הנתונים בה ו/או בזכויות באפליקציה ו/או בקוד השימוש/פיתוח.

13.2.     הלקוח מתחייב שלא לאסוף נתונים מהאפליקציה בכל צורה או אמצעי שהוא, לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.  

 

14.  שימוש נאות באפליקציה 

14.1.     הלקוח מתחייב לעשות שימוש נאות באפליקציה ובהתאם להוראות ולתנאי התקנון. כל שימוש אחר באפליקציה מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית לתבוע מהלקוח פיצויים בגין שימוש שכזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור: (א) אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצר עומס על מערכות ושרתי האפליקציה; (ב) אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או ניסיונות לכך, בדרך הפעולה של האפליקציה; (ג) אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באפליקציה ו/או במערכות הקשורות אליה; (ד) אין להזין לאפליקציה כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.

15.  שינויים באפליקציה

15.1.     מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה והחלטתה, לשנות ו/או לעדכן את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או את תנאי השימוש באפליקציה, לרבות בכל הקשור לקוד ההטבה, לזכאות ולתנאי קבלתו ו/או מימושו, כל זאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה כלשהיא מראש (להלן – "השינויים באפליקציה").   

15.2.     על הלקוח מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באפליקציה, ככל שיהיו מעת לעת (ככל שיהיו), בכל פעם שהוא בוחר לעשות שימוש באפליקציה, ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם השינויים באפליקציה ו/או כתוצאה מתקלות אפשריות כתוצאה מהשינויים באפליקציה.  

16.  אבטחת מידע    

16.1.     החברה תנקוט באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באפליקציה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאפליקציה ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או לחשיפת מידע ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות האפליקציה.

16.2.     במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה (להלן: "עשיית שימוש שלא כדין"), לא תהיינה ללקוח ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

16.3.     הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין לקוד שימוש/פיתוח של האפליקציה, מחשבי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.

17.  דין ושיפוט

17.1.    בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באפליקציה (להלן: "המחלוקת"), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים ישתפו פעולה. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים.  

17.2.     הדין שיחול על השימוש באפליקציה ו/או בכל הקשור לאפליקציה הוא הדין הישראלי בלבד.

 

סוף התקנון